Jihočeský krajský atletický svaz

Přítomni: Novák Pavel, Rybák Michal, Tipka Václav, Vacek Ludvík, Tycová Dagmar, Bor David

Omluveni: Prášil Milan

 

Program

 

 1. Valná hromada JčKAS
 2. Ekonomika JčKAS
 3. Soutěže rok 2013
 4. Rozhodčí, TD
 5. LODM 2013
 6. Různé

 

 1. Valná hromada JčKAS
  • proběhne 22. 2. 2013 v 16.00 v ČB, salónek v Hotelu Malý pivovar, České Budějovice, Karla IV. 8
  • Výbor JčKAS požádal oddíly a kluby JčKAS o návrhy kandidátů na předsedu a členy výboru JčKAS a revizora. K 13. 1. 2013 přišly tyto návrhy:
   • návrh na předsedu - Pavel Novák, navrhuje 4DVCB
   • návrhy do výboru:
   • Dagmar Tycová, navrhuje 4DVCB
   • Petr Bahenský a Ludvík Vacek, navrhuje SOKCB
   • Urs Gysel, navrhuje NVCEL
   • Václav Tipka, navrhuje KINCB
   • David Bor a Michal Rybák, navrhuje JčKAS
   • Bohuslava Váňová ml., navrhuje CECCB
   • Miroslav Šimek, navrhuje JHKMA
  • Projednán a schválen Jednací řád valné hromady JčKAS.
  • Valná hromada JčKAS: Schválen program a příprava VH, VH řídí p. Rybák, přivítá hosty a proběhne schválení jednacího řádu (návrh - viz příloha), programu, proběhne volba volební, mandátové a návrhové komise - návrhy p. ...
   • návrh kandidátů k volbám do VV JčKAS a presentace
   • kontrola usnesení z VH z roku 2012 - přednese p. Novák
   • zpráva o činnosti 2012 - přednese p. Novák
   • zpráva o hospodaření JčKAS v roce 2012 zpracuje a  přednese pí. Tycová
   • volby VV JčKAS, volí se předseda, 6 členů a revizor
   • zpráva volební komise, vyhlašuje výsledky voleb
   • zprávu soutěžní komise přednese p. Rybák
   • zpráva o SCM - přednese p. Bor
   • zpráva komise rozhodčích - přednese p. Vacek
   • zpráva revizora - přednese p. Prášil
   • diskuse k předchozím bodům, řídí p. Rybák
   • volba delegátů na valnou hromadu ČAS ?. dubna 2013
   • vystoupení hostů
   • návrh na usnesení a po připomínkách schválení
 2. Hospodaření
  • Hospodářka KAS přednesla zprávu o čerpání rozpočtu KAS k 31. 12. 2012 a bude jako podklad pro jednání VH, díky vhodnému režimu a doplacení grantu MU 2011 jsme v plusu.
  • V roce 2013 bude s pořadatelem opět sepsaná dohoda o pořádaní KPJ, tak i KPD na částku dle Rozpočtu na r. 2013 pro jednotlivé soutěže.
 3. Soutěžní komise
  • Na oddíly, zejména pořadatele, byla zaslaná další verze termínovky 2013, bude doplněna o tabulky soutěže družstev dle přihlášek oddílů, odpovídá M. Rybák. Dráhová termínovka bude uzavřena nejpozději do 1. 2. 2013. Poslední verze 28. 1. 2013 - viz příloha.
  • Přihlášená družstva v roce 2013 k 24. 1. 2013:
   • Muži - 4DVCB, TREBO, BECHY, ATPIS, VESEL
   • Ženy - TREBO, MILEV
   • Junioři - SOKCB, 4DVCB
   • Juniorky - TABOR, SOKCB
   • Dorostenci - TABOR, SOKCB
   • Dorostenky - ATPIS, SOKCB
   • Starší žáci - TREBO, NVCEL, TABOR, 4DVCB, CECCB ?, SOKCB
   • Starší žákyně - TREBO, NVCEL, TABOR, CECCB ?, SOKCB
   • Mladší žáci - TABOR, 4DVCB, CECCB, SOKCB, SKOKJH, VETRN
   • Mladší žákyně - TABOR, 4DVCB, ATPIS, SOKCB, SKOKJH, VETRN, VESEL ?
   • Přípravka - JINBY, 4DVCB, ATPIS, TABOR, CECCB, DOKCB, SKOKJH, VESEL, MILEV
 4. Rozhodčí
  • Komise rozhodčích zajistí nominaci na dráhu 2013, podklad bude zaslán mailem, odpovídá p. Vacek. Dále dopracuje aktualizaci aktivních rozhodčích (dle připomínek oddílů). Dále formou tabulky vyhodnotí zprávy z KP (počet V/R) pro vytvoření optimálního počtu rozhodčích pro sezónu 2013 a tím i finanční nárok.
 5. LODM Tábor 2013
  • Olympiáda dětí a mládeže se uskuteční 23. 6. - 28. 6. 2013 v Uherském Hradišti. Na jednání s KÚ 8. 2. 2013 bude dohodnuto oblečení. Akce se může zúčastnit 9 st. žáků a 9 st. žákyň, 8 ml. žáků, 8 ml. žákyň, celkem 34 + 6 doprovod. Širší výběr atletů bude vybrán do termínu VH, tj. 22. 2. 2013, dle loňských a letošních výkonů. Návrh přislíbil R. Blažek.
 6. Různé
  • Do dnešního dne chybí ČAS a JčKAS přihlášky k činnosti od oddílů - žádáme o urychlené zaslání do 2. 2. 2013, jinak nebudou delegáti VH s HR.
  • Atlet JČ roku 2013 - 25. leden 2013 v ČB, tabulky 2012 zpracoval p. Tipka a byly předány po vyhlášení.
  • Cestovné - pro rok 2013 hrazeno ve výši hromadné dopravy ze sídla oddílu (dle Metodiky ČAS).

 

Příští schůze se bude dohodnuta po volební VH.

 

Zpracovali: Novák Pavel, Tycová Dagmar

 


 

Návrh volebního řádu (valné hromady JčKAS dne 22. 2. 2013

 

 1. Valná hromada volí:
  • předsedu JčKAS
  • ostatní členové výkonného výboru JčKAS (celkem 6) mohou vzejít z volby předsedy JčKAS, kteří získali nižší počet hlasů při volbě předsedy a to postupně
  • V roce 2013 se volí předseda a složení VV JčKAS.
  • Jedno až tříčlennou Revizní komisi JčKAS (RK).
 2. Právo navrhovat kandidáty mají všichni členové JčKAS, tj. zástupci oddílů, sportovních klubů, kteří mají potvrzený mandát a platnou registraci ČAS. Navržen může být pouze kandidát, který je členem klubu sdruženého v JčKAS a s platnou registraci ČAS.
 3. Volební komise sestaví dle došlých návrhů kandidátky, se kterými seznámí voliče. Po přečtení jména kandidáta se dotyčný představí, oznámí, zda s návrhem souhlasí a může využít svého práva seznámit valnou hromadu s představou o své činnosti ve funkci, na kterou kandiduje a to v rozsahu max. 3 minuty.
 4. Právo volit mají pouze delegáti s hlasem rozhodujícím. Volební právo je nepřenosné na jiného delegáta valné hromady. Delegát, který předčasně opustí jednání, je povinen vrátit mandátní lístek delegáta s hlasem rozhodujícím.
 5. Volba předsedy a revizní komise se provádí tajným hlasováním, pokud je na příslušnou funkci navržen více než jeden kandidát, resp. více než stanovený počet členů orgánu. V opačném případě se volí veřejným hlasováním.
 6. Kandidát může být navržen současně na více funkcí. Pokud je kandidát do funkce zvolen a tuto přijme, pozbývá kandidatury pro volbu na další funkci.
 7. Nejprve je volen předseda JčKAS, po jeho zvolení VH volí členy VV
 8. Zvolen je kandidát, který obdrží v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů volících delegátů. Získá-li nadpoloviční většinu hlasů větší počet kandidátů, než je stanovený počet pro příslušnou funkci, resp. orgán, určí se jejich pořadí na základě počtu získaných hlasů.
 9. V případě, že v prvním kole není zvolen pro příslušnou funkci žádný kandidát, resp. není zvolen dostatečný (stanovený) počet členů orgánu, opakuje se volba ve druhém kole. Ve druhém kole se volí stejným způsobem, a to:
  1. předsedy se volí ze dvou kandidátů, kteří obdrželi v prvním kole nejvíce hlasů
  2. u členů VV se volí z více, max. však z dvojnásobku kandidátů na zbývající počet stanovených členů tohoto orgánu
  Zvolen je ten (ti), který získá (kteří získají) větší počet hlasů.
 10. Kandidáta lze volit v jeho nepřítomnosti pouze s jeho písemným souhlasem předaným volební komisi.
 11. Zvolená RK si volí ze svých členů předsedu komise.

 

Sestavil: Pavel Novák